کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

بدترین خبر در بارداری

گل پسرم تو هفته 20 روز 3 بودم به دلیل اینکه خانم دکترم یه کم بد اخلاق بود و دیر هم وقت می داد می خواستم عوضش کنم که مراجعه کردم به یه دکتر دیگه که پرونده تشکیل بدم .اون خانم گفت که چند وقته بارداری که گفتم هفته 20 هستم و گفت برای شنیدن صدای قلب شما ماه پسر روی تخت دراز بکشم. بعد از اینکه حدود 10 دقیقه گشت گفت قلبش شنیده نمی شه و فوری برو یه سونو اورژانسی بده.من هم که دیگه به صورت وحشتناکی نگران بودم گریه می کردم تا برسم به مرکز سونو.از شانس بد وقتی رسیدم گفتن دکترشون یکی دو دقیقه می شه که رفته.خدایا حالا چه کار کنم. تو همین فاصله بابایی زنگ زد که من با گریه تمام ماجرا رو براش تعریف کردم و اون بیچاره خیلی سریع خودش رو به خونه رسوند.با هم به ی...
20 دی 1391
1